Současný zákon o úrazovém pojištění zaměstnanců je účinný od 1. 1. 2013. Tento zákon upravuje právní vztahy úrazového pojištění pro případ poškození zdraví pracovním úrazem nebo nemoci z povolání, přičemž orgány úrazového pojištění jsou Ministerstvo práce a sociálních věcí, Česká správa sociálního zabezpečení a okresní správy sociálního zabezpečení.

Okruh pojištěných osob

Kdo patří do okruhu zákonně pojištěných osob? Rozumí se jimi zaměstnanci v pracovním poměru, státní zaměstnanci, státní zaměstnanci podle služebního zákona, soudci, členové zastupitelstev samostatně správních celků, poslanci i senátoři, členové vlády, dobrovolní pracovníci pečovatelské služby, osoby pečující o děti a zkrátka všechny osoby činné v pracujícím poměru, a dokonce i odsouzení ve výkonu trestu odnětí svobody zařazení do práce. Aby se toto zákonné pojištění vztahovalo na zaměstnance, musí své zaměstnání vykonávat na území České republiky, je možný i přechodný výkon zaměstnání mimo naše území či trvale pracovat v cizině pro zaměstnavatele se sídlem na území České republiky. Jestliže zaměstnanec vykonává více zaměstnání, z nichž se ke každému vztahuje účast na úrazovém pojištění, je pojištěn ze všech pojistek z těchto zaměstnání. Z okruhu pojištěných osob jsou vyňati zaměstnanci mezinárodních organizací a ti, jejichž zaměstnavatel požívá diplomatických výsad a imunit, pokud jsou účastni úrazového pojištění v jiném státě.

Vznik a zánik úrazového pojištění

Pojištění vzniká dnem, ve kterém zaměstnanec nastoupil do práce, a zaniká dnem, kdy pracovní poměr skončil. Pokud tehdy, když trvá úrazové pojištění,  nastoupí jakýkoli zaměstnanec výkonávání trestu odnětí svobody, momentálně platná úrazová pojistka dnem nástupu výkonu trestu odnětí svobody nutně zanikne a opětovně dojde k jejímu vzniku až dnem nastoupení do práce nebo funkce po ukončení výkonu trestu v podobě samotného odnětí svobody.

Pracovní úraz

Pracovním úraz prakticky znamená poškození zdraví či smrt, které byly určitému zaměstnanci způsobeny bez jeho vlastního zapříčinění krátkodobým, nečekaným a násilně vypadajícím působením vnějších vlivů při plnění pracovních záležitostí. Jako pracovní úraz se posuzuje též úraz, který zaměstnanec utrpěl pro plnění pracovních úkolů nebo při pracovní cestě. Zaměstnanec je povinen se podrobit lékařské prohlídce, očkování, vyšetření a diagnostické zkoušce podle pracovněprávních předpisů.

Nemoci z povolání

Nemoc z povolání představuje onemocnění, které pochopitelně vzniklo v souvislosti s výkonem určité pracovní pozice. Dělo se tak na základě různých vlivu, a to jak třeba chemických, tak biologických anebo jiných. V příslušném zákonu jsou ostatně všechny tyto negativní vlivy definovány.

Druhy dávek

Z úrazového pojištění mohou být poskytnuty dávky, které fungují jako příplatek za úraz. Jedná se o určitý typ bolestného, jež dokáže do jisté míry kompenzovat ztráty spojené s nižším společenským uplatněním. Měl by také nahradit léčebné výlohy a všeobecně i dobu léčení. Pokud jde o smrt, pak pozůstalý musí dostat konkrétní finanční sumu.


Další články z rubriky

Štítky: , , ,

Komentáře uzavřeny.